FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

धरौटि फिर्ता सेवा प्रप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् ः

  • ब्यहोरा सहितको निवेदन
  • योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुखको सिफारिस
  • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
  • निवेदन दर्ता
  • धरौटि फिर्ताको निर्णय

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्रप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् ।

  • प्रति  नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरि
  • सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तीनपुस्ते नाता खोलिएको )
  • जन्म दर्ता
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता
  • अस्थायी निस्सा

लोकेशन